Companions Lounge


Nơi chúng tôi ngồi lại và phỏng vấn những người đã đi nhiều nơi, trải qua nhiều chuyện – những câu chuyện có thể họ chưa từng kể cho ai.