Observation Deck


Chuyên mục dành cho những bộ ảnh trên đường. Chúng tôi đặt tên này vì muốn gợi đến cảm giác ngồi trong một toa tàu bằng kính, bản thân cố định một chỗ trong lúc cảnh vật xung quanh trôi qua trước mắt mình.