The Common Room


Những bài viết đi sâu vào các kết nối giữa tác giả và những nơi chốn được nhắc đến trong bài. Hãy tưởng tượng chuyên mục này là một gian phòng lớn, nơi tất cả chúng ta cùng ngồi xuống và kể nhau nghe những câu chuyện không thể nào quên.